Nationale lagerdækningsaftalerNationale lagerdækningsaftaler

Denne beskrivelse klarlægger i korte træk de regler der gælder når danske lagringspligtige virksomheder indgår lagerdækningsaftaler med hinanden. Derudover beskrives de regler som gælder når de lagringspligtige virksomheder indgår lagerdækningsaftaler med FDO.
Reglerne i deres fulde tekst fremgår af olieberedskabsloven og tilhørende bekendtgørelser. Denne beskrivelse har i ingen tilfælde forrang i forhold til lovgivningen. En henvisning til reglerne findes her.

Definition:
En national lagerdækningsaftale også kaldet en ticketaftale kan indgås mellem 2 lagringspligtige virksomheder i Danmark eller mellem FDO og 1 lagringspligtig virksomhed i Danmark.
Som sælger af en lagerdækningsaftale forpligter sælgeren sig til at holde en på forhånd aftalt mængde olieprodukter inden for en på forhånd aftalt produktkategori i en på forhånd aftalt periode.
Formålet er at den dækkede part kan overholde sin lagringspligt i relation til olieberedskabsloven. Dermed kan den dækkede part medregne den af lagerdækningsaftalen omfattede mængde til dækning af sin lagringspligt.

En national lagerdækningsaftale skal som minimum løbe en måned, med start den første dag i dækningsmåneden og med slut den sidste dag i dækningsmåneden.
En national ticketaftale skal anmeldes til FDO før den træder i kraft for at den er gyldig. Denne anmeldelse skal foretages i OilData.

Det er ikke tilladt for en lagringspligtig virksomhed at videresælge den lagerdækning som der er købt via lagerdækningsaftaler.

Såfremt FDO opdager, at en national lagerdækningsaftale ikke er opfyldt, underrettes Energistyrelsen herom.

FDO’s vilkår og procedurer for indgåelse af lagerdækningsaftaler findes her.

Procedure for køb-salg før måneden:
FDO kan i nogle situationer tilbyde at sælge produkter i en produktkategori når FDO samtidigt tilbydes køb i en anden produktkategori. Dette med samme selskab som modpart. FDO kan ikke tilbyde at sælge uden et samtidigt køb.
Har en CSO-virksomhed et ønske om et samtidigt køb-salg skal bud for CSO-virksomheden indmeldes senest den 15. i måneden forinden. Hvis der kommer flere bud ind, vil FDO sælge til den højeste indbudte pris, dog max. den pris, der svarer til FDO’s omkostninger. Hvis der inden for tidsfristen er kommet flere bud til samme pris, vil der ske en pro-rata fordeling mellem CSO-virksomhederne. Selskaberne er til enhver tid pligtig til at sælge eller købe de mængder de har budt ind med.

Procedure for retroaktive lagerdækingsaftaler:

Den 20. i måneden udmelder FDO pris pr. kategori. Senest 2 hverdage efter skal evt. indsigelser fra selskaberne være modtaget. Senest 2 hverdage herefter melder FDO den endelige pris ud. Priserne meldes ud her.

Volumen til køb eller salg indmeldes senest 4 hverdage i efterfølgende måned. FDO melder herefter tilbage senest 2 hverdage efter, hvilke mængder FDO kan købe eller sælge pr. kategori.

I tilfælde af ubalance i mellem de mængder der er til rådighed og de mængder der er efterspørgsel på, vil der ske en pro-rata fordeling mellem selskaberne. Selskaberne er til enhver tid pligtig til at sælge eller købe de mængder de har budt ind med.
Såfremt der efter den første tildeling er et overskud af produktudbuddet til tickets, kan selskaberne inden for de efterfølgende 5 hverdage købe tickets i den rækkefølge ønskerne indløber.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport