FDO's enhedsomkostningerFDO’s omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlæg holdes på et internationalt lavt niveau. Der benyttes almindelig anerkendte regnskabsmetoder og - principper til aflæggelse af årsregnskab og omkostningsallokeringer.

Principper for beregning af FDO’s enhedsomkostninger pr. kategori:

Generelt for beregningen er, at alle omkostninger medregnes. Eneste undtagelse er omkostninger vedrørende aktiviteter der udelukkende skal skabe indtægter for FDO, f.eks. personale- og strømomkostninger ved brugerpumpning.

Følgende omkostningsarter medregnes:

- Personaleomkostninger
- Administrationsomkostninger, herunder husleje m.v.
- Alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af lagre
- Friskningsomkostninger til at holde produkterne kurante
- Omkostninger til leje af lagre, herunder råolielager og ethanollager
- Offeromkostninger til kapitalbinding i produkter. Her anvendes den samfundsøkonomiske diskonteringsrente (ref. faktaark fra Finansministeriet fra 2013). Der anvendes et gennemsnit af Platts priser over året til vurdering af lagerværdien, og den gennemsnitlige dollarkurs anvendes til konvertering til danske kroner.
- Afskrivninger – her baseres afskrivningerne på årsrapporten for det foregående år

De fleste af omkostningerne fordeles efter m3 eller tons, da de ikke kan relateres direkte til en bestemt kategori. Dog kan afskrivninger fra visse lagre pålægges direkte til en kategori, ligesom offeromkostninger vil være afhængig af produktprisen i den enkelte kategori. Omkostningerne til råolie og feedstock fordeles forholdsmæssigt på de øvrige kategorier efter den andel de dækker, de respektive kategorier.

Budget pr. produktkategori pr. måned for 2024:

Kategori 1:    20,49 kr./m3
Kategori 2A:  24,66 kr./m3
Kategori 2B:  24,06 kr./m3
Kategori 3:    27,48 kr/t

Budget pr. produktkategori pr. måned for 2023:

Kategori 1:    21,73 kr./m3
Kategori 2A:  28,79 kr./m3
Kategori 2B:  27,74 kr./m3
Kategori 3:    18,02 kr/t

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport