Om FDO
Danske Olieberedskabslagre sikrer olieforsyningssikkerheden i Danmark.FDO blev oprettet i 1964 med det sigte, at tilvejebringe forsyningssikkerhed for olie i tilfælde af krig eller forsyningskriser. Baggrunden var samfundets næsten totale afhængighed af olie samt de daværende oliekriser, bl.a. Suez-krisen i 1956. Det var samtidig en periode, hvor der blev lagt vægt på opbygning af et civilt beredskab inden for alle samfundets sektorer, og hvor olieforsyninger var centralt i energisektoren.

I 1974 blev det Internationale Energi Agentur oprettet med det formål at sikre pålidelig, økonomisk overkommelig og ren energi. Danmark er medlem af IEA og er herigennem forpligtet til, at holde olielagre svarende til 90 dages nettoimport. Da Danmark pt. er nettoeksportør af olie har Danmark ikke en lagerforpligtelse overfor IEA.

Danmark er endvidere forpligtet gennem EU’s direktiv 2009/119/EF af 14. september 2009. Formålet med dette direktiv er at opretholde et højt niveau af olieforsyningssikkerhed. I den forbindelse har den danske energiminister udpeget FDO til at være den danske Centrale Lager Enhed. Danmark er medlem af EU og er herigennem forpligtet til at holde olielagre svarende til 90 dages forbrug med en reduktion på 25 %, da Danmark er et olieproducerende land.

Ved implementeringen af den danske lovgivning har man dog valgt, at Danmark skal holde beredskabslagre svarende til 81 dages forbrug. Dette skyldes, at en faldende dansk olieproduktion, på sigt, vil øge Danmarks lagringsforpligtelser over for IEA og EU. Af de 81 dages forbrug ligger FDO med 57 dage, mens olieselskaberne ligger med 24 dage.

FDO er en selvejende organisation og ejes således ikke af medlemmerne. FDO’s lagre er etableret ved, at de danske bilister og olieforbrugere i perioden fra 1965 – 1989 betalte 1 øre pr. liter benzin, diesel og fyringsolie til, at etablere og udbygge de danske olieberedskabslagre. FDO ejer både tankkapacitet og lagerbeholdninger til, at opfylde den danske lagerforpligtelse. En del produkter ligger i underjordiske særligt beskyttede lagre. FDO's udgifter finansieres fremover gennem betaling af et vederlag i kr./m3 fra alle lagringspligtige selskaber baseret på det volumen FDO dækker for det enkelte selskab.

Det er frivilligt for olieselskaber, om de ønsker at være medlem af FDO eller ej. Ethvert lagringspligtigt selskab kan blive medlem af FDO.

Ændring af FDO’s vedtægter skal godkendes af Klima-, energi- og bygningsministeren. Endvidere er Klima-, energi- og bygningsministeriet (ved Energistyrelsen) repræsenteret i FDO’s bestyrelse med henblik på koordinering mellem FDO og myndighederne.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport