PrivatlivspolitikPersondatapolitik
for personer, der er i kontakt med FDO, enten ved modtagelse af nyhedsbre-ve, ved henvendelser til FDO, ved korrespondance med FDO og/eller for jobansøgere til stillinger hos FDO


I forbindelse med Danske Olieberedskabslagres (”FDO”) kontakt med samarbejdspart-nere, leverandører, lagringspligtige selskaber og/eller kandidater i forbindelse med rekruttering, indsamler og behandler FDO, som dataansvarlig, en række personoplys-ninger. I denne persondatapolitik beskriver vi en række forhold omkring vores behand-ling af personoplysninger, som vi har pligt til at give ifølge lovgivningen.

1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

• For at kunne sende nyhedsbreve;
• For at kunne kommunikere med leverandører, samarbejdspartnere, lagrings-pligtige selskaber og andre kontaktpersoner;
• For at kunne gennemgå jobansøgninger, vurdere jobansøgeres faglige og per-sonlige kvalifikationer og egenskaber i forbindelse med rekruttering.

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 


Kategorier af registrerede personer

kategorierne af personoplysninger

Juridisk grundlag for indsamling

Kategori 1:

Modtagere af vores nyhedsbreve

Navn og e-mailadresse

Behandlingen baseres på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen

Kategori 2:
Kontaktpersoner hos samarbejdspartnere, leverandører, lagringspligtige selskaber og andre kontaktpersoner

Navn, arbejdsgiver, titel, arbejdsgiveradresse, telefonnumre og e-mailadresse

Behandlingen baseres på FDO’s legitime interesser i at kunne kommunikere med leverandører, samarbejdspartnere, lagringspligtige selskaber og andre kontaktpersoner, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen

Kategori 3:

Jobansøgere

Oplysninger i jobansøgninger (fx personnummer*) og CV samt eventuelle udtalelser, karakterudskrifter, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, fødselsdato, civil status, tidligere job, uddannelse og kurser, alder, køn, børn, LinkedIn profil, identifikationsoplysninger om referencepersoner mv.

 

 

Behandlingen baseres på FDO’s legitime interesser i at udvælge de rigtige kandidater til ansættelsen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

 

FDO behandler også i nogle tilfælde personoplysninger vedr. en jobansøgers referencer. Denne behandling vil kun finde sted, hvis jobansøgeren har afgivet samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen.

 

*FDO anmoder ikke om personnummer, men bliver det alligevel fremsendt i en ansøgning slettes det hurtigt muligt.

Hvis du er en af de personer, som FDO behandler oplysninger om og i den forbindelse har afgivet dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekal-der samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekal-delsen af samtykket.
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt.

Konsekvensen af, at du ikke giver os personoplysninger i forbindelse med en jobansøg-ning til FDO er, at vi ikke kan vurdere dig i forhold til at indgå en ansættelsesaftale med dig. Konsekvensen af, at du ikke giver os din e-mail og navn i forbindelse med at til-melde dig FDO’s nyhedsbreve er, at vi ikke kan sende nyhedsbreve til dig.

2. Kilder
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig. Der kan være situationer, hvor vi har indhentet fx dine kontaktoplysninger fra din arbejdsgiver. I forbindelse med referencer, indhentes oplysninger fra eksterne parter, fx tidligere arbejdsgiver.

3. Videregivelse af personoplysningerne
FDO videregiver ikke personoplysninger om dig i forbindelse med rekruttering, men det kan dog ske, hvis en rekrutteringsvirksomhed hjælper med rekrutteringen.


4. Overførsel af personoplysninger til databehandlere
Vi anvender databehandlere til at opbevare personoplysninger og til at yde it-support til FDO.

5. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører ikke personoplysningerne til modtagere i lande uden for EU/EØS:

6. Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

Oplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve opbevares som udgangspunkt ind-til nyhedsbrevet afmeldes.
Oplysninger i forbindelse med jobansøgninger opbevares som udgangspunkt i 6 må-neder fra modtagelse af din ansøgning ved uopfordrede ansøgninger eller ved tids-punktet for afslag på specifikt opslag.

7. Dine rettigheder
Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende ret-tigheder:
- Retten til indsigt i personoplysningerne
- Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
- Retten til at få slettet personoplysningerne
- Retten til at få begrænset personoplysningerne
- Retten til dataportabilitet
- Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ret til indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. FDO må derefter ikke længere behandle personoplys-ningerne, medmindre FDO påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nød-vendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har ret til at gøre indsigelse hvis dine personoplysninger anvendes til direkte mar-kedsføringsformål, herunder profilering. Hvis du gør indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine oplysninger til det formål.


8. Kontakt
Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder.

Kontaktinformationer – ansvarlige:
Danske Olieberedskabslagre FDO
Bredgade 30
1260 København K
CVR-nr.: 32958613
E-mailadresse: fdo@fdo.dk
Tel nr.: 33 45 65 40


Senest opdateret den 20. november 2019

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport